Over ons

Het archief vormt een onmisbare schakel in elke organisatie. Dat geldt ook voor een stadsbestuur. Documenten worden bewaard om de taken van de stedelijke administratie te verantwoorden en om informatie te verstrekken aan de burger. Het archief heeft ook een algemeen cultuurhistorisch belang. Historische bronnen spelen een belangrijke rol bij de studie van het verleden en bepalen mee de stedelijke identiteit.

Wie zijn we 

Het team archief telt één teamhoofd-archivaris en vier archiefmedewerkers. Dit team zorgt voor de goede bewaring, de verwerking, het beheer en de raadpleegbaarheid van de archieven van stad en OCMW. Het verleent diensten aan de interne administratie en beantwoordt vragen van externe gebruikers. Daarnaast zet het archief zich in om de stadsgeschiedenis in diverse vormen te onderzoeken en de resultaten daarvan met het publiek te delen.

De studiezaal van het archief staat open voor elke burger, onderzoeker, student of heemkundige met vragen over de geschiedenis van de stad, de deelgemeenten of de stedelijke diensten. De sfeervolle ruimte met zicht op het marktplein nodigt uit om in stilte originele archiefbronnen te raadplegen. Op zoek naar het bouwplan van je woning of naar fotomateriaal over je buurt? De baliemedewerker van team archief helpt je graag op weg. 

Wettelijk kader

De werking van het archief is op het vlak van behoud, selectie, openbaarheid en hergebruik van informatie steeds gebonden aan wettelijke en decretale bepalingen. Die zijn weergegeven in het ‘Archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland’. Dit reglement is sedert 1 januari 2022 van toepassing op het archief- en informatiebeheer van de stad. Ook andere gemeentebesturen in het Waasland keurden het reglement goed ter uitvoering van hun archiefwerking. Het is van toepassing op alle bestuurlijke documenten die het lokale bestuur maakt en ontvangt bij de uitoefening van zijn opdrachten en bijgevolg bewaart en beheert.

Kerntaken

Het team archief zet sterk in op de materiële zorg van de documenten zodat ze in goede staat bewaard worden voor toekomstige gebruikers. Deze zorg voor het behoud van de talloze dossiers en registers gebeurt in het atelier van het team archief. Een tweede kerntaak is het beheer van de dossiers die worden overgedragen door de stedelijke administratie. Dat beheer omvat het ordenen, selecteren en beschrijven van deze informatie. Als derde kernopdracht stelt het archief de informatie ter beschikking voor interne dienstverlening of voor de externe bezoeker.

Erfgoedcollecties

Het stadsarchief is samen met het archief van de Sint-Nicolaasparochie, één van de oudste erfgoedbeheerders van Sint-Niklaas. Nog voor er sprake is van musea, heemkundige kringen of bibliotheken, bestaat er al een gemeentelijk archief. Dat biedt ook onderdak aan schenkingen van verenigingen of particulieren. De verschillende erfgoedinstellingen binnen de stad en regio maken afspraken over de geschikte bestemming van dergelijke collecties of stukken uit privéverzamelingen.

Bezoek het archief

Wist je dat het stadsarchief meer dan 4 km archief bewaart? Wil je authentieke bronnen eens van naderbij bekijken? Reserveer dan als groep, klas of vereniging een geleid bezoek aan de studiezaal, de archiefdepots en het archiefatelier.

Scholen en studenten

Werk je met je klas rond een bepaald thema? Plan je een project over een actueel onderwerp? Zoek je een link met het verleden of wil je herinneringseducatie een plaats geven? Of pak je de lessen ‘mens en maatschappij’ eens anders aan? We bieden je graag rondleidingen of workshops op maat aan! Neem tijdig contact op met het team archief en we verkennen samen de mogelijkheden.

Studenten die opzoekingen doen in het raam van hun opleiding kunnen in de studiezaal aan de slag met de beschikbare bronnengidsen, inventarissen, archiefoverzichten en historische publicaties. Voor specifieke onderzoeksvragen kan je terecht bij de archivaris. 

Studiezaal bezoeken

Ben je op zoek naar archiefbronnen van Sint-Niklaas uit het ancien regime (oud archief) of een recentere periode (modern archief)? Of wil je documenten uit de gemeentearchieven van Belsele, Nieuwkerken of Sinaai opzoeken die dateren van voor de fusie (tot 1976)? Start je onderzoek in de archiefinventarissen. Ze leiden je naar het gewenste document of dossier. Doe een aanvraag voor een bezoek aan de studiezaal via het digitaal aanvraagformulier.

 
 
 

Afspraken

De studiezaal is een stille werkplek. In deze ruimte kan je authentieke archiefstukken of dossiers op een vlotte manier raadplegen. Het behandelen van unieke historische documenten vraagt om goede afspraken. Die kan je lezen in het archiefreglement of verneem je van de baliemedewerker bij je eerste bezoek aan de studiezaal.

 

Voor je naar de studiezaal komt, dien je je te registreren via het digitaal aanvraagformulier. Je kiest het gewenste tijdstip en je vermeldt de stukken die je wil raadplegen of omschrijft de inhoud van je onderzoek. Op de dag van je bezoek meld je je aan bij de onthaalbalie van de stadswinkel op het gelijkvloers.

Ondervind je problemen met het digitaal aanvraagformulier of beschik je niet over de mogelijkheid om het in te vullen? Neem dan telefonisch contact op.

Voer je je onderzoek liever digitaal? Voor het opzoeken en afleveren van digitale reproducties van archiefdocumenten is het stedelijk retributiereglement van toepassing. In de studiezaal kan je ook zelf digitale opnamen maken van archiefstukken volgens de wettelijke bepalingen inzake openbaarheid en hergebruik van informatie en de GDPR-wetgeving.

Raadpleeg het retributiereglement

 

Bezoek studiezaal aanvragen

Om stukken te kunnen raadplegen in de studiezaal van het archief vul je steeds het digitaal aanvraagformulier in. Je bezoek wordt via dat formulier geregistreerd en bevestigd. Reserveer minstens twee werkdagen op voorhand. Je kan kiezen uit vier dagdelen.

Omschrijf duidelijk waarnaar je op zoek bent en/of geef een concrete referentie van de te raadplegen stukken op. Die referentie is bijvoorbeeld een inventarisnummer dat je kan vinden in de archiefinventarissen.

 

 
Ondervind je problemen met het digitaal aanvraagformulier of beschik je niet over de mogelijkheid om het in te vullen? Neem dan telefonisch contact op.
 
Een bouwplan of akte aanvragen? Dan verwijzen we je door naar andere diensten:

 

Wat neem ik mee?

Laptop, fototoestel, papier en potlood mag je meenemen naar de zitplaats. Kijk vooraf nog even het archiefreglement na.
 
 

Wat kost dit?

De raadpleging van de aangevraagde stukken is gratis. De baliemedewerker stelt de documenten ter beschikking en geeft indien nodig toelichting bij de stukken. Het onderzoekswerk dient evenwel door de bezoeker zelf te gebeuren.

Je kan fotokopieën en scans aanvragen bij de baliemedewerker aan de tarieven bepaald in het retributiereglement.

Archief schenken

Archieven van privépersonen en verenigingen bevatten waardevolle informatie over de lokale geschiedenis. Het stadsarchief garandeert een zorgvuldige bewaring en een goed beheer. Wens je archiefstukken, fotomateriaal of andere historische informatie over te dragen aan het stadsarchief? Een belangrijke voorwaarde is dat de inhoud betrekking heeft op de stad of een deelgemeente. Het archief van een vereniging die in de stad actief was/is of het (familie)archief van je Belseelse grootmoeder dat toch maar stof ligt te vergaren op zolder? We bewaren dat graag en met grote zorg!

Hoe schenk je een fysiek archief(stuk)?

Na een eerste contact via mail of na afspraak in de studiezaal, beslist de archivaris of het aangeboden archief beantwoordt aan de voorwaarden tot verwerving. Eventueel wordt een bestemming bij een andere (stedelijke) erfgoedinstelling aanbevolen. Elk type erfgoed vraagt immers om specifieke bewaaromstandigheden. De verschillende erfgoedinstellingen in de stad hebben hierover onderling afspraken gemaakt.

Als de schenking wordt aanvaard, maakt de archiefverantwoordelijke een ontvangstformulier op met een korte omschrijving van de stukken en afspraken over het gebruik ervan in publicaties of bij projecten. Vervolgens wordt de schenking beschreven en verpakt. De schenker ontvangt een uitgebreidere beschrijving van het geschonken archief(stuk). Schenkingen worden ook ter kennisgeving aan het stadsbestuur voorgelegd.

Neem contact op met het archief via e-mail of via telefoon om een concrete afspraak in te plannen.

 

Hoe schenk je een digitaal archief(stuk)?

Een digitaal archief(stuk) wordt ook eerst inhoudelijk gescreend. Waardevolle aanwinsten over de geschiedenis van de stad die op digitale dragers bewaard worden, komen in aanmerking voor een permanente bewaring in het archief.

De werkwijze en afspraken zijn dezelfde als die voor een fysiek archief(stuk).

Veelgestelde vragen

Vind je hier niet wat je wil weten? Neem dan contact op met het archiefteam.
Wat moet ik doen om een kopie van het bouwplan van mijn huis te krijgen?
De stad heeft de oorspronkelijke plannen van de bouw en de verbouwingen van panden op het grondgebied van de stad. Je kan stukken uit een bouwdossier inkijken en in bepaalde gevallen ook een kopie aanvragen. Het kan interessant zijn een bouwdossier in te kijken wanneer je van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Meer informatie via deze weg.
Hoe begin ik aan het maken van mijn stamboom?
Er bestaan heel wat organisaties en websites die je op weg helpen met het maken van je stamboom. De archieven van de stad en haar deelgemeenten maken daar een klein deeltje van uit. Ga alvast even door deze pagina om te zien wat het archief voor jou kan betekenen: Mijn familiegeschiedenis.
Wil je meteen een akte aanvragen van een geboorte, huwelijk/echtscheiding of overlijden? Daarvoor kan je bij dienst leven terecht: aktes aanvragen.
Wanneer kan ik een bezoek brengen aan het archief?
Na afspraak kan je tijdens de kantooruren terecht op het archief. Maak een afspraak via het aanvraagformulier of via e-mail of telefoon. Probeer je bezoek zo goed mogelijk voor te bereiden en probeer op voorhand een duidelijk vraag te formuleren. Start je onderzoek in de archiefinventarissen: archiefstukken.
Wat kan ik opzoeken in het archief van Stad en OCMW Sint-Niklaas?
Het archief bewaart de archieven van de stad Sint-Niklaas en haar deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken. Wil je een archiefstuk inkijken? Start dan je onderzoek in de inventarissen die je hier vindt: archiefstukken. Daarnaast bewaart het archief ook heel wat historische foto’s. Een deel van deze foto’s werden gedigitaliseerd en kan je hier bekijken: Beeldbank. Kan je niet meteen vinden wat je zoekt? Neem dan contact op met het archief: contact.
Ik ben op zoek naar een historische foto van mijn straat, mijn huis of van een vereniging of evenement.
Ga op zoek in de beeldbank en vraag de foto op via het aanvraagformulier. Kan je niet meteen de juiste foto vinden? Neem dan contact op met het archief: contact.
Ik wil graag meer te weten komen over de geschiedenis van mijn straat, een vereniging, een bedrijf of een organisatie die in Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken of Sinaai is/was gelegen.
Snuister even in de inventarissen. Misschien beschikken we wel over een dossier dat je op weg helpt: archiefstukken. Daarnaast beschikt het archief over een mooie verzameling particuliere archieven. Indien ze doorzoekbaar zijn, kan je op aanvraag verdere opzoekingen doen. Je vindt in de studiezaal ook naslagwerken en publicaties over de lokale geschiedenis. Maak een afspraak en formulier je vraag duidelijk. Hopelijk kunnen we je verder helpen. contact